Uit mezelf met elkaar Sluiten

OverdeWmoenPW

Wmo en PW

De Wet maatschappelijke ondersteuning gaat erover dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen meedoen aan het maatschappelijke leven. Iedereen heeft daarvoor een eigen verantwoordelijkheid, maar de gemeente vraagt ook van inwoners dat ze zich inzetten voor elkaar. Want voor sommige mensen is het niet vanzelfsprekend om ‘mee te doen’. Bijvoorbeeld vanwege een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. Als hulp van buren, familie en bekenden onvoldoende steun biedt, kan de gemeente in bepaalde gevallen ondersteuning bieden. Daarvoor is er de Wmo.

Het doel van de Participatiewet is dat iedereen die kan werken aan de slag gaat, ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In het verleden werd dit geregeld via de Wet sociale werkvoorziening (WSW), de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (WAJONG) en de Wet werk en bijstand (WWB) Op grond van de Participatiewet hebben gemeenten de verantwoordelijkheid om mensen te ondersteunen die het op eigen kracht niet redden op de arbeidsmarkt.

Gemeenten krijgen hiervoor financiering vanuit de Rijksoverheid.