Uit mezelf met elkaar Sluiten

WelkomopdewebsitevanAdviesraadWmoenParticipatiewetRoerdalen

De Adviesraad Wmo en Participatiewet Roerdalen geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het College van B en W over het gemeentelijk beleid en de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet (PW). Met deze wetten wil de wetgever bereiken dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en zoveel mogelijk actief kunnen meedoen in de maatschappij.